Om PND / Vedtægter

Vedtægter for PND foreningen

Navn og formål
§ 1. Foreningens navn er Protein Nedbrydnings Defekt foreningen / ( PND foreningen ) Foreningen har hjemsted under den til enhver tid siddende formands adresse.

§ 2. Foreningens formål er:
 • At yde støtte til personer med en protein nedbrydnings defekt og deres pårørende i form af information, støtte og faglig rådgivning.
 • At informere og oplyse om Protein nedbrydnings defekter, så kendskabet til sygdommene udbredes alment, især blandt læger og andet hospitalspersonale til gavn for alle.
 • At medvirke til at sikre højeste kvalitet i organisationen af diagnostik, behandling, forskning og erfaringsopsamling.
 • At støtte personer med en Protein nedbrydnings defekt og deres pårørende gennem personlige kontakter og sammenkomster, hvor udveksling af erfaringer og nyheder inden for sygdomsområdet kan formidles.
 
Medlemskab og kontingent
§ 3. Som medlem kan optages alle personer med en protein nedbrydnings defekt, deres pårørende og andre interesserede, såvel personer som firmaer, institutioner, kommuner og foreninger. Foreningen har 2 typer medlemskab:
 
 • 1. Familiemedlemskab: er for personer med en protein nedbrydnings defekt samt deres forældre, hjemmeboende søskende, ægtefæller og hjemmeboende børn.
 • 2. Støttemedlemskab: er for alle andre end de i pkt. 1 nævnte, som ønsker at støtte foreningens formål.
§ 4. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet gælder 1 år, fra 1. januar til 31. december. Ved indmeldelse i årets løb betales fuldt kontingentet. Udmeldelse sker med 1 måneds varsel. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.
 
Generalforsamling
§ 5. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 6. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år efter forudgående varsel på 1 måned til hvert medlem med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens skøn eller efter krav fra mindst 1/3 af medlemmerne. Begrundet indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel og senest 2 måneder efter, at kravet er fremkommet til bestyrelsen.
På generalforsamlingen har alle familiemedlemskaber, én stemme, hvis der er betalt kontingent. Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog højst med 2 pr. fremmødte person. Et støttemedlemskab giver ingen stemmeret. Vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet af de fremmødte. Forslaget skal fremgå af dagsordenen.
Til bestyrelsen kan kun vælges personer, med familiemedlemskab af foreningen, og som er fyldt 18 år. (max. en person pr. familie).

§ 7. Dagsorden. Den ordinære generalforsamling skal indeholde flg. Punkter:
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af Referent
 3. Formandens beretning fremlægges.
 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
 5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktiviteter samt et skønsmæssigt budget for det kommende år.
 6. Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Valg af formand / kasser
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
 10. Valg af 1 revisor og 1 suppleant.
 11. Eventuelt.
Bestyrelse og fagråd
§ 8. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som består af formanden, kassereren og 1 eller 3 bestyrelsesmedlemmer. Derudover vælges 1 eller 2 suppleanter. Formand og kasserer vælges direkte. De øvrige valgte bestyrelsesmedlemmers opgaver fordeles på førstkommende bestyrelsesmøde. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal. Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal. Der afgår 1 suppleant hvert år. Genvalg kan finde sted. Ved lige antal bestyrelsesmedlemmer tæller formandens stemme dobbelt ved en afstemning.
Der udarbejdes og arkiveres referat fra alle møder. Referaterne fra bestyrelsesmøderne forelægges til godkendelse ved det efterfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen har bemyndigelse til at etablere fagråd og udvalg. Fagråd og udvalg skal bistå foreningens arbejde.
 
Bidrag
§ 9. Foreningen kan modtage bidrag, herunder offentlige tilskud og testamentariske gaver (arv).
 
Regnskab
§ 10. Foreningens regnskab følger kalenderåret. Foreningens regnskab føres af kassereren og revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 11. Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at disponere over foreningens formue, samt at tegne foreningen i økonomiske anliggender, herunder også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp og give begrænset fuldmagt på bestyrelsens ansvar. Bestyrelsens afgørelser sker ved almindelig stemmeflertal blandt bestyrelsens medlemmer.
 
Opløsning
§ 12. Foreningens opløsning kan kun ske hvis det vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger efter reglerne om vedtægtsændringer – eksempelvis en ordinær generalforsamling fulgt af en ekstraordinær generalforsamling i samme kalenderår. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler, efter generalforsamlingens bestemmelse, en dansk forening med et beslægtet formål, eller der oprettes legat for personer med en protein nedbrydnings defekt.